TheBest4You - Waarom Frankrijk
Icoon Mail Icoon Mail
FR / NL / EN

De Beste 4 You sprl

Drève Richelle 33
Waterloo 1410
België
T. + 32 (0) 2 385 20
Ondernemingsnummer BE0.472.129.880

Hosting

OVH

Hoofdkantoor: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk
www.ovh.com

Toegang tot de site

De gebruiker van deze site erkent de vaardigheden en middelen te hebben die nodig zijn om deze site te bezoeken en te gebruiken. The Best For You kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor items buiten zijn controle en voor enige schade die kan worden geleden door de technische omgeving van de gebruiker, in het bijzonder zijn computers, software, netwerkapparatuur en ander materiaal dat wordt gebruikt om toegang te krijgen of gebruik de dienst en / of de informatie. Er zij aan herinnerd dat het feit dat iemand zich op frauduleuze wijze toegang heeft verschaft tot of zich heeft onderhouden in een computersysteem, de werking van een dergelijk systeem heeft belemmerd of verstoord, dat het frauduleus invoeren of wijzigen van gegevens in een computersysteem strafbare feiten vormt. strafrechtelijke sancties.

Voorwaarden voor site-inhoud

De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site wordt regelmatig bijgewerkt, maar kan onnauwkeurigheden, weglatingen of hiaten bevatten. Als u een leemte, fout of een storing ziet, meld dit dan per e-mail (news@thebest4you.be)

The Best For You sprl. behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren. Daarnaast is The Best For You sprl. wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van vertraging, fout of weglating met betrekking tot de inhoud van deze pagina's, evenals in geval van onderbreking of onbeschikbaarheid van de dienst.

Vertrouwelijkheidsclausule

Vertrouwelijkheid van gegevens is uiterst belangrijk voor The Best For You sprl. en we willen eerlijk en transparant zijn over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken.

Daarom hebben we een beleid dat beschrijft hoe uw persoonlijke gegevens worden behandeld en beschermd.

The Best For You sprl. verbindt zich ertoe dat het verzamelen en verwerken van uw gegevens, uitgevoerd vanaf de site www.thebest4you.be, voldoet aan de nieuwe wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens (RGPD, in werking getreden op 25 maar 2018).

Dit beleid kan worden gewijzigd, aangevuld of bijgewerkt om te voldoen aan alle wetgevende, regelgevende, jurisprudentiële of technische ontwikkelingen. Voordat u gaat browsen, moet u de laatste versie van het beleid raadplegen.

Deze worden opgeslagen in de centrale database van The Best For You sprl. om de haar toevertrouwde opdrachten uit te voeren.

WIE VERZAMELT PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld door The Best For You sprl. met hoofdkantoor in:

Drève Richelle 33, 1410 Waterloo

Functionaris voor gegevensbescherming:

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die ervoor zal zorgen dat uw persoonlijke gegevens systematisch op een transparante, nauwkeurige en wettige manier worden gebruikt. U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via news@thebest4you.be

Klachtrecht bij een toezichthoudende autoriteit:

Als je denkt dat The Best For You sprl. uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruikt, kunt u contact met ons opnemen.

GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Het concept van "persoonlijke gegevens" duidt op informatie met betrekking tot een geïdentificeerde natuurlijke persoon of die direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificatienummer of een of meer voor hem specifieke elementen.

When The Best For You sprl. verzamelt uw persoonlijke gegevens, deze verzameling wordt op een eerlijke en transparante manier uitgevoerd dankzij de aanwezigheid van informatie of verwijzing naar dit beleid.

Persoonlijke gegevens zijn informatie over u die u identificeert, zoals voornaam, achternaam, e-mail, telefoon, postadres en andere persoonlijke gegevens die nuttig zijn voor de hieronder gedefinieerde doeleinden.

Persoonlijke gegevens worden verzameld via onze verschillende formulieren (contact, werving, nieuwsbriefregistratie, reserveringen, offerteaanvraag, brochure downloaden, bestemmingspagina, enz.). Elk formulier beperkt de verzameling van persoonsgegevens tot wat strikt noodzakelijk is (gegevensminimalisatie) en geeft met name aan:

 • Wat zijn de doelstellingen van het verzamelen van deze gegevens (doeleinden)
 • Als deze gegevens verplicht of optioneel zijn voor het beheer van uw verzoek
 • Wie kan het lezen (alleen The Best For You sprl. In principe, tenzij aangegeven in het formulier wanneer een overdracht aan een derde partij noodzakelijk is voor het nastreven van het doel)
 • Uw IT-rechten en vrijheden en hoe u deze kunt uitoefenen met The Best For You sprl.

The Best For You sprl. verbindt zich ertoe alleen persoonsgegevens te verwerken die toereikend, relevant en niet buitensporig zijn met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze worden verzameld, namelijk:

 • Verwerk uw contactverzoeken, uw informatieverzoeken
 • U adresseert de brochure van een vastgoedprogramma of een whitepaper
 • U verzendt, onder voorbehoud van uw toestemming, gepersonaliseerde aanbiedingen van The Best For You sprl. (nieuwe vastgoedprogramma's, promoties / commerciële aanbiedingen).

ONTVANGERS EN ONDERAANNEMING VAN PERSOONSGEGEVENS

We dragen uw gegevens niet over voor marketingdoeleinden en verhandelen deze niet aan partijen buiten de groep The Best For You sprl. In de uitzondering worden de aan derden overgedragen gegevens alleen gebruikt voor het verstrekken van onze diensten en wanneer u vooraf toestemming heeft gegeven voor het delen van deze informatie (bijvoorbeeld voor een speciaal promotie-evenement).

DUUR VAN OPSLAG VAN PERSOONSGEGEVENS

Doel Duur van verzameling
Verwerk een contactverzoek, een informatieverzoek 36 maanden na ontvangst van het verzoek
U stuurt een brochure, een gids, een witboek 36 maanden na ontvangst van het verzoek
U verstuurt gepersonaliseerde aanbiedingen The Best For You sprl. 36 maanden na acceptatie
Als onderdeel van de ondertekening van een reserveringscontract voor de aankoop van een goed 10 jaar na levering van het verworven pand

MGM Constructeur verwerkt en bewaart persoonsgegevens in een veilige omgeving voor de tijd die nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ze zijn verzameld.

WAT ZIJN UW RECHTEN EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

U wordt geïnformeerd dat u een recht van toegang, overdraagbaarheid, rectificatie en verwijdering hebt met betrekking tot de gegevens die op u betrekking hebben. Voor alle informatie of uitoefening van uw gegevensbeschermingsrechten op de verwerking van persoonsgegevens beheerd door The Best For You sprl. kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming.

 • via e-mail naar volgend adres: news@thebest4you.be.
 • of per ondertekende brief naar het volgende adres:

  33 Drève Richelle, 1410 Waterloo, België. Ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming Functionaris voor gegevensbescherming: Jean-François Van Den Dorpe

Toestemming voor toegang:

U heeft het recht om informatie op te vragen over de persoonlijke gegevens die we over u bewaren. U kunt contact opnemen met The Best For You sprl. die u uw persoonsgegevens per e-mail stuurt naar volgend adres news@thebest4you.be.

When The Best For You sprl. verwerkt uw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze volgens uw toestemming of overeenkomst, heeft u het recht om een ​​kopie van uw gegevens die aan u of aan een andere partij zijn overgedragen in een gestructureerd en actueel formaat te verkrijgen. Dit betreft alleen de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt.

Recht op rectificatie:

U heeft het recht om rectificatie van uw persoonlijke gegevens te vragen als deze onjuist zijn, inclusief om uw onvolledige persoonlijke gegevens aan te vullen.

Recht op verwijdering:

Je hebt het recht om alle persoonsgegevens die door The Best For You sprl zijn verwerkt te verwijderen. op elk moment, behalve in de volgende situaties:

 • u heeft een lopende zaak bij de klantenservice
 • u heeft een AANVRAAG in behandeling die nog niet of gedeeltelijk is verwerkt
 • u wordt ervan verdacht onze diensten de afgelopen vier jaar op frauduleuze wijze te hebben gebruikt of gebruikt
 • als u een aankoop heeft gedaan, bewaren wij uw persoonsgegevens.

Uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens op basis van een gerechtvaardigd belang:

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang The Best For You sprl. . We zullen stoppen met het gebruik van uw persoonlijke gegevens, tenzij we aantonen dat het gebruik van uw gegevens uw belang en uw rechten overschrijdt of om juridische redenen.

U kunt zich op elk moment uitschrijven voor onze mailinglijst via een e-mail naar news@thebest4you.be met de vermelding uitschrijven

ARCHIVERING EN GEGEVENSBESCHERMING

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard voor de duur die nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Ze worden dan verwijderd. Bij wijze van uitzondering kunnen de gegevens worden gearchiveerd om klachten en lopende rechtszaken te beheren en om te voldoen aan onze wettelijke of regelgevende verplichtingen.

PERSOONSGEGEVENSBELEID MET BETREKKING TOT MINDERJARIGEN

De site is niet gericht op minderjarigen, hoewel het geen inhoud bevat die is verboden voor minderjarigen onder de 18, maar de vormen van de site zijn niet bedoeld om informatie over minderjarigen te verzamelen. Als de site informatie over een minderjarige heeft verzameld, kan de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming om deze informatie te corrigeren, wijzigen of verwijderen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het raadplegen van een website op uw terminal kan worden geplaatst. Een cookie-bestand stelt de uitgever in staat om de terminal te identificeren waarin het is geregistreerd, gedurende de geldigheidsduur of registratie van het cookie.

 • Verificatiecookies
 • Bij voorkeur koekjes
 • Cookies voor statistieken en doelgroepmeting.

De Best For You sprl-website. gebruikt cookies voor authenticatie en doelgroepmeting.

Hoe gebruiken we cookies?

We gebruiken cookies om uw favoriete items op te slaan.

We gebruiken onze cookies en cookies van derden om statistieken en gebruikersgegevens in gecompileerde en individuele vorm te verzamelen in analysetools om onze site te optimaliseren en u geschikt marketingmateriaal aan te bieden.

Sommige cookies van derden worden geïnstalleerd door services die op onze pagina's verschijnen en buiten onze controle vallen. Deze worden geïnstalleerd door sociale netwerk- en webserviceproviders zoals Twitter, Facebook en Google en worden geassocieerd met het vermogen van gebruikers om inhoud op deze site te bekijken en te delen, zoals aangegeven door hun respectieve pictogrammen.

Welke soorten persoonsgegevens gebruiken we?

We zullen uw cookie-ID alleen verzamelen in verband met uw persoonlijke gegevens die worden verzonden en samengesteld als onderdeel van uw navigatie op de site.

Wie kan jouw persoonsgegevens inzien?

De gegevens die naar derden worden verzonden, worden uitsluitend gebruikt om u de bovengenoemde diensten te bieden, in een analysetool om statistieken te verzamelen en onze site te optimaliseren en u passende ondersteuning te bieden.

Wat zijn de wettelijke voorwaarden voor het verwerken van uw persoonsgegevens?

We verzamelen uw cookies alleen voor uw persoonlijke gegevens in het kader van uw navigatie op de site.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

The Best For You sprl. slaat uw door cookies gegenereerde persoonlijke gegevens niet op. U kunt cookies op elk moment eenvoudig van uw computer of mobiele apparaat verwijderen met uw browser. Raadpleeg het "Help" -gedeelte van uw browser voor meer informatie over het beheren en verwijderen van cookies. U kunt cookies deactiveren of een melding ontvangen telkens wanneer een nieuwe cookie naar uw computer of mobiele apparaat wordt gestuurd.

Houd er rekening mee dat als u het gebruik van cookies door de site beperkt, u niet langer volledig kunt profiteren van onze functies.

U kunt ervoor kiezen om deze cookies op elk moment te deactiveren. U kunt ze per geval accepteren of weigeren of ze voor eens en voor altijd systematisch weigeren.

ABBONEER OP

NIEUWSBRIEF